Søhavegård Krisecenter | Om Søhavegård
21704
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21704,theme-stockholm,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Om Søhavegård

OM SØHAVEGÅRD KRISECENTER

 

Søhavegård Krisecenter IVS er et tilbud til kvinder, der er udsat for stalking, psykisk eller fysisk vold eller trussel om dette. Søhavegård Krisecenter IVS er et kvindekrisecenter der drives efter Servicelovens § 109. Der er plads til 6 kvinder og deres evt. medfølgende børn på Søhavegård Krisecenter.

 

Søhavegård Krisecenter IVS er nonprofitabelt. Det betyder at vi ikke arbejder for at skabe profit. Hvis et årsregnskab giver overskud udbetales dette derfor ikke til en ejer eller aktionærer, men reinvesteres i organisationen til gavn for kvinder, børn og samfundet generelt.

VÆRDIGRUNDLAG

På Søhavegård møder vi borgerne med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid. Med udgangspunkt i borgerens virkelighed og ressourcer, bestræber vi os på at hjælpe, formidle kontakt til videre problemløsning og støtte borgerne til aktivt at tage del i deres situation.

Hvad betyder værdigrundlag for os? – At møde mennesket med respekt og ligeværdighed der hvor det er, uanset køn, alder, holdning, religion, etnicitet, handicap m.m. Det betyder at vi lytter aktivt til borgerens fortælling (den narrative tilgang), giver plads til forskellighed og viser hensyn til den pågældendes grænser, kultur og holdninger. Ved at behandle beboeren med respekt og ligeværdighed, danner vi grundlag for, at beboeren får optimeret sine ressourcer til at komme videre i sit liv på en værdig måde.

LOKK

LOKK er en interesseorganisation, hvis overordnede formål er at synliggøre og styrke det enkelte krisecenters arbejde for at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold mod kvinder og børn. LOKK yder rådgivning til både voldsramte og fagfolk. Søhavegård Krisecenter er medlem af LOKK for at styrke samarbejdet med andre krisecentre og sammen styrke bekæmpelsen af vold imod kvinder og børn.

SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANISATIONER

Udfordringerne voldsofre står med har en række temaer der går igen, men er også ofte af forskellig og individuel karakter. Samarbejde med en række organisationer, med specialviden og kompetencer, er derfor nødvendigt for at kunne levere den støtte som, den enkelte borger har behov for.

Servicedeklaration for Søhavegård Krisecenter

Servicedeklarationen beskriver hvilken service man som bruger kan forvente at få på Søhavegård Krisecenter.

Servicedeklarationen indeholder oplysninger om vores målsætning, henvisning, visitation og sikkerhedsvurdering, de fysiske rammer og de væsentligste praktiske oplysninger.

Ide og målsætning for Søhavegård Krisecenter

Søhavegård Krisecenter er et IVS, der akut og hele døgnet modtager kvinder og medfølgende børn op til 18 år.

Søhavegård Krisecenter har til formål at hjælpe kvinder, der har været udsat for stalking, fysisk eller psykisk vold eller trusler herom, videre til et godt og stabilt liv uden vold.

På Søhavegård Krisecenter tilbydes borgeren akut hjælp, udredning af problemstillinger samt råd og vejledning med henblik på at kunne flytte i egen bolig eller overflyttes til andet egnet tilbud.

Lovgrundlag

Søhavegård Krisecenter drives servicelovens § 109.

Særligt om børn

Søhavegård Krisecenter har særlig opmærksomhed på børn og deres behov.

Børn har i henhold til servicelovens § 109 ret til at modtage psykologbehandling via deres betalingskommune.

Søhavegård Krisecenter underretter altid offentlige myndigheder, hvis vi får kendskab til at børn lever med vold.

Ydelser

Vi tager udgangspunkt i borgerens situation ud fra principperne om empowerment og den narrative tilgang samt forskellige redskaber indenfor de socialfaglige, pædagogiske og psykologiske felter.

Med udgangspunkt i borgerens virkelighed, dagligdag og ressourcer samt personalets faglighed, bestræber vi os på at hjælpe, støtte og formidle kontakt til videre problemløsning. Vi lægger vægt på at borgerne er aktive i forhold til egen situation og selv tager ansvar.

 

  • Bearbejdning af oplevelserne borgeren har været udsat for.
  • Støtte til at få afklaret og truffet selvstændige valg m.h.t. fremtiden.
  • Hjælp til at skabe overskuelighed i problemfeltet.
  • Relevante samarbejdspartnere inddrages til planlægning af en fremtid for kvinde/mor og barn/børn.
  • I forhold til børnene arbejdes med afklaring af forældremyndighed, samvær m.v..
  • Borgeren får hjælp til kontakt til f.eks. sundhedspleje, daginstitutioner, skole, politi, m.m..

Takst

Den til enhver tid gældende døgntakst for ophold på Søhavegård Krisecenter, er oplyst på tilbudsportalen.

Orientering

Søhavegård Krisecenter underretter betalingskommune indenfor 3 dage.

Målgruppe

Målgruppen er kvinder i alderen 18-82 år, der er udsat for stalking, vold og/eller trusler og deres medfølgende børn under 18 – hvor der er brug for midlertidigt ophold og beskyttelse mod yderligere vold, efter servicelovens § 109, både til enlige, enlige forsørgere, samkvemsforældre.

Søhavegård modtager ikke psykisk syge, aktive misbrugere eller personer som ikke kan indgå i et hus, hvor der bor børn.

Henvendelse/Visitation

Kvinder, der har været udsat for stalking, fysisk eller psykisk vold eller trusler herom, kan, døgnet rundt, selv henvende sig direkte til Søhavegård Krisecenter på telefon 98991010. Kommuner og andre myndigheder kan også henvise til Søhavegård Krisecenter. Der foretages altid en sikkerhedsvurdering og visitation af kvinden.

Brandsikkerhed

Søhavegård Krisecenter er godkendt af brandtilsynet.

Anonymitet

Det er muligt at bo anonymt på Søhavegård Krisecenter.

Frivillige

Søhavegård benytter som udgangspunkt ikke frivillige i organisationen.

Vi samarbejder med frivillige organisationer, med særlige kompetencer.

Værelser

6 værelser

Rygning

Der er rygning forbudt på Søhavegård Krisecenter. Der kan dog ryges på et afgrænset areal udenfor.

Værelser og udearealer

Søhavegård Krisecenter ligger midt i Vendsyssel.

Med en placering midt i den storslåede nordjyske natur, ligger Søhavegård Krisecenters bygninger på 2 hektar dejlige rekreative arealer. Her er plads til både leg, fysisk udfoldelse og fordybelse.

Indkøbsmuligheder 200 meter, offentlig transport 100 meter.

Bygning 1 – Hovedhuset på 317 m2, som er opført i 2009, består af 6 værelser og 3 wc/bad.Værelserne er møbleret med senge, kommoder, borde og stole.

150 m2 fællesareal møbleret med sofagrupper, legehjørne, pejseafsnit, panoramavinduer med udsigt til de grønne områder og marker med heste.

Køkkenrum, med spisebordsmoduler, der efter beboersammensætning kan sættes sammen eller stå adskilt.

Bryggers med vaskefacilitet.

Vagtværelse.

Bygning 2 – Her findes kontor, mødelokale, personalerum,  tekøkken og wc/bad, vagtværelse fordelt på 158 m2.

Pladserne jf. § 109 vil være indrettet som eget værelse med fælles wc/bad og adgang til fællesrum, køkken, aktivitetsbygning og udenoms arealer.

Bygning 3 – Søhavegård Krisecenters aktivitetsbygning på 249 m2, er indrettet som rekreativt område med borde, stole, sofagrupper, kreativt værksted, bordtennis, billard, dart, musik/teaterscene med piano og div. instrumenter. Her er adgang til toilet og bruserum.

Sikkerhedsvurdering

Ved indskrivning foretages altid en sikkerhedsvurdering som opdateres løbende. Sikkerhedsvurderingen foretages for at sikre at Søhavegård Krisecenter kan yde en beskyttelse, der dækker kvindens behov.

Opholdsplan

På baggrund af indskrivningssamtalen udarbejder Søhavegård Krisecenter hurtigst muligt en opholdsplan, der beskriver kvindens behov samt hvilke ydelser Søhavegård Krisecenter tilbyder den enkelte kvinde under opholdet.

Søhavegård Krisecenter inviterer hurtigst muligt de enkelte kommuner til møde og samarbejde om målet for opholdet.

Personale

På Søhavegård Krisecenter arbejder forskellige faggrupper for at opnå den bedste faglighed. Vi har direktør, supervisor, socialrådgivere, pædagoger og pædagogmedhjælpere.

Det pædagogiske personale har alle specialviden om vold, og der sørges løbende for faglige opdateringer/kurser/supervision for alle.

Klageregler

Afslag på ophold og andre klager stiles til Søhavegård Krisecenters direktør. Klagen skal indeholde navn, kontaktinfo og cpr. nr. Direktøren tager stilling til klagen indenfor 4 uger.

Leder foreligger bestyrelsen alle klager.

Socialtilsyn Øst:

Kender du til bekymrende forhold på Krisecentret, kan du som beboer, pårørende eller anden person henvende dig helt anonymt med oplysninger til Socialtilsyn Øst.

Døgnrytme / gæster

07.00-07.30 Som det første ved indmøde kl. 7.00 læses Danjournal. Dernæst sikres at mødre og skolesøgende børn er oppe og klar til dagen.

Lyset i udhænget slukkes.

Der orienteres om husmøde, hvornår og med hvem (evt. tolk). Alle skal være klar til tiden.

09.00-09.15 Orienterende møde mellem personale og ledelse.

09.30 Der er husmøde mandag til fredag kl. 9.30. Det kan være nødvendigt at ændre tidspunkt af hensyn til tolke tider. Der er ikke husmøde weekend og helligdage. Efter husmøde, orientering til supervisor.

09.30-12.30 Den daglige rengøring færdiggøres inden 12.30. Pædagogisk personale er vejledende og deltagende.

12.30-13.00 Frokost for personale og ledelse.

13.00 Hver onsdag er der personalemøde for personale og ledelse. Derefter afholdes pædagogisk møde.

19.00 Efter kl. 19.00 er der kun stille aktiviteter i kvindehuset.

Aktiviteter i aktivitetslokalet aftales altid på forhånd. 

Aftenstruktur Kvindehuset inden kl. 20.00

Køkkenet skal være i orden.

Fællesarealer ryddes op.

Lysene tændes uden for.

Personalet tjekker at døre og vinduer er lukkede og låste.

Personalet tager skraldespand med ud når de går.

Aftenstruktur Lade

Borde og buffet rengøres og stole sættes pænt.

Kaffemaskine, lys samt anlæg slukkes.

Opvaskemaskine fyldes og startes, køkken efterlades rengjort.

Alle døre låses og nøgle kommes i nøgleboks.

Det er den enkelte medarbejders pligt at føre journal inden Krisecentret forlades.

Workshops/weekends  

I weekenderne er der tilrettelagt forskellige pædagogiske aktiviteter som afholdes som Workshops

Deltagelse er frivillig. Børn der ikke deltager passes af mor. Hvis børnene under selve workshoppen melder fra og hellere vil lave noget andet, foregår dette sammen med mor.

Planlægning af workshops tilrettelægges torsdag, hvorefter de annonceres på opslagstavle i Danjournal.

Anvendelse af aktivitetslokalet i weekender aftales forud. Børn altid ifølge med voksne.

Kvinderne:

Kvinderne har altid børnene med, når der skal handles ind og lign.

Børnene bliver passet af personalet, hvis mor skal til læge, på kommune, i retten el. lign.

Kvinderne har ansvar for, at børnene deltager i oprydning, dagligdagsopgaver f.eks. at gå ud med skraldespand. Skylle service og sætte i opvaskemaskine, tørre borde af, rydde op efter leg ol.

Kvinderne har selv ansvar for opdragelsen af deres børn.

Besøg af legekammerater:

Personalet skal orienteres og tager stilling til besøg udefra, hvis børnene skal have besøg af legekammerater.

Alle besøg udefra skal annonceres på opslagstavle i Danjournal.

Besøgende legekammerater skal hentes og afleveres ved Bum. Mor og børn henter og følger legekammerater til Bum.

Legekammerater afleverer eventuel mobiltelefon til personalet som opbevarer den et sikkert sted indtil legekammeraten skal hjem.

Drenge over 12 år må IKKE besøge kvindehuset.

Børn fra kvindehuset, må gerne besøge legekammerater i legekammeraternes hjem. Dette aftales med mor. Mor skal advisere personalet herom.

Leg i laden foregår IKKE uden mors opsyn. Tidspunkt SKAL aftales med personalet.

Besøg til kvinderne:

Efter aftale og hensyntagen til de øvrige beboere kan man modtage besøg.

Aftale annonceres på opslagstavle i Danjournal.

Besøgende hentes ved Bum af kvinderne. De må IKKE køre ind på Krisecentrets område uden tilladelse af ledelsen.

VEDTÆGTER 

for 

Søhavegård Krisecenter IVS

§ 1

Selskabets navn er Søhavegård Krisecenter IVS.

§ 2

Selskabet er nonprofitabelt, selskabets formål er, indenfor det specialiserede sociale område, at arbejder for at bekæmpe mænds vold mod kvinder, at yde bistand til voldsramte kvinder og eventuelt medfølgende børn, som står i en akut situation samt at drive krisecenter i tilknytning hertil.

§ 3

Selskabets iværksætter-anpartskapital udgør kr. 1 fordelt i iværksætter-anparter á kr. 1 og multipla heraf.

På generalforsamlingen giver hver iværksætter-anpart på kr. 1 én stemme.

Iværksætter-anpartskapitalen er fuldt indbetalt. Iværksætter-anpartskapitalen er kontant indbetalt. Selskabet hæfter alene med iværksætter-anpartskapitalen og efter dansk rets almindelige regler.

§ 4

Iværksætter-anparterne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. Iværksætter-anparterne er ikke omsætningspapirer.

§ 5

Generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller mail til hver enkelt iværksætter-anpartshaver. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender, der skal behandles på generalforsamlingen.

§ 6

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte

1. Valg af dirigent.

2. Direktionens beretning, at denne fortæller om indskrivninger, balance og A-skat.

3. Forelæggelse af årsregnskab samt årsberetning til godkendelse.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

6. Eventuelt.

§ 7

Selskabet ledes af en direktion bestående af 1 direktør samt en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

§ 8

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed den dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde. De stemmeberettigede iværksætter-anpartshavere kan forlange skriftlig afstemning om foreliggende forhandlingsemner.

§ 9

De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved almindeligt stemmeflertal af de tilstedeværende stemmer, dog at der til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves, at mindst ¾ af samtlige stemmeberettigede iværksætter-anpartshavere stemmer herfor.

I forbindelse med opløsning tilfalder selskabets midler iværksætter-anpartshavere i forhold til ejerandel.

§ 10

Over det på generalforsamlingen passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Der vedtages et årligt budget for krisecentret. Regnskab aflægges i overensstemmelse med gældende lovgivning og revideres af en godkendt revisor.

§ 11

Generalforsamlingen vælger selskabets formand og øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer.

§ 12

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af alle selskabets anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne skønner det påkrævet, eller når et medlem eller en direktør fremsætter krav herom.

§ 13

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af et medlem og fastsætter vilkårene for dens stilling. Direktøren kan tillige være medlem af bestyrelsen, men kan dog ikke være bestyrelsens formand.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, herunder sikring af en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal endvidere tilse, at de til enhver tid fastsatte regler vedrørende budgetlægning, regnskab og revision overholdes.

Direktøren har ansvaret for den daglige drift, herunder ansættelse og afskedigelse af personale, samt ansvaret for udarbejdelse af budget til socialtilsynet. Budgettet skal være indsendt til tilsynet senest 1. oktober i året før budgetåret, og årsregnskabet skal være indsendt senest 1. maj.

Bestyrelsen kan meddele prokura til den daglige leder, og bemyndige denne til at tegne selskabet i alle forhold vedrørende socialtilsynet. Lederen, dennes ægtefælle eller personer, der er knyttet til de nævnte personer ved slægt – eller svogerskab i ret op- eller nedstigende linje eller sidelinjen så nært som søskende kan ikke udgøre bestyrelsens flertal. Bestyrelsen skal sammensættes, så mindst et medlem er uafhængig af lederen.

§ 14

Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder om året, disse kan afholdes helt eller delvist elektronisk.

§ 15

Selskabet tegnes af direktøren.

§ 16

Revisionen af selskabets regnskaber foretages af en på hvert års ordinære generalforsamling valgt godkendt revisor. Revisor fungerer indtil en generalforsamling vælger en ny revisor i stedet.

§ 17

Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser og under foretagelse af forsvarlige afskrivninger.

§ 18

Iværksætterselskabets regnskabsår løber fra 1/1 til 31/12.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 22/8 2017 til den 31/12 2018.

Bestyrelsen:

Forkvinde Hanne Fibiger Holmberg

Bestyrelsesmedlem Kjeld Gabriel

Bestyrelsesmedlem Mark Daniel Hinchely

Bestyrelsesmedlem Dahra Mia R. Kirchert

Bestyrelsesmedlem Christian Tække